دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : پریوش   جعفری

پست الکترونیکی : pjaafari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : ع گ مدیریت آموزشی و مدیر پژوهش دانشکده

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

پریوش جعفری

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^